500 BİN TL HİBE VERİLECEK

500 BİN TL HİBE VERİLECEK

500 BİN TL HİBE VERİLECEK

500 BİN TL HİBE VERİLECEK
26 Kasım 2020 - 23:30
Reklam

Edirne İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi kapsamında 500 bin TL hibe verilebileceği duyuruldu.
28 Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde, 5 yıl boyunca uygulanacak olan yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğlerinin yayınlanmasıyla birlikte kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.
 
Yatırım Konuları Nelerdir?

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 
3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 
4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 
Kimler Başvurabilir?
            Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.
 
         Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?
            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;
            Yeni Yatırımlar İçin                                                                                     : 3.000.000-TL
            Tamamlama Yatırımları İçin                                                                        : 2.000.000-TL
            Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin     : 1.500.000-TL
            Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara yönelik başvurular, Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde www.tarim.gov.tr  adresi üzerinden elektronik olarak yapılabilecektir.        
 
 
2- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA
KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/25)
 
         Yatırım Konuları Nelerdir?
 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri,                 (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
 2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
 3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
 4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,                                                                           (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
 5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
      7.   Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Ülkemizde üretilen elektrikli traktörler haricinde kendinden yürür makineler desteklenmez.)
8.  Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 
 
 
         Kimler Başvurabilir?
            Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler
Dikkat: Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;
 
a) Çiftçilerin                             : Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına Tarım BAĞ-KUR’u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,
b) Gerçek Kişilerin        : Kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,
c) Tüzel Kişilerin          : İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi,
 
Başvuru ekinde sunmaları gerekir.
 
         Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?
            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Üst Limit Tutarı; 500.000-TL dir.
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlara yönelik başvurular, Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde www.tarim.gov.tr  adresi üzerinden elektronik olarak yapılabilecektir.        
 
            Hibe başvuruları ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimince gerekli teknik destek verilmektedir.
            Programla ilgili tüm bilgi ve dokümanlar aşağıda verilen internet adreslerinden temin edilebilir.
 
 
 

YORUMLAR

 • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
HAYVANLARA EZİYET EDİLMEMELİ
HAYVANLARA EZİYET EDİLMEMELİ
ESNAF ÇOK ZOR DURUMDA
ESNAF ÇOK ZOR DURUMDA